Histats.com © 2005-2014 Privacy Policy - Terms Of Use - Check/do opt-out - Powered By Histats

©  2011 Vlaška Narodna Stranka sva prava zadržana. Bobijeva 46, 19210 Bor, tel +381 30 249 56 96, e-mail: vns.pnr@gmail.com


Početna

Učlani se u VDSS

Saopštenja za javnost

Multimedija

Kontakt

-ProgramVDSS na You Tube

Lokacije

-StatutFotogalerije

Adrese:

O nama

-Bor

-Kako smo i zašto nastali

-Zaječar

-Izbori 2012

-Boljevac

Dokumenta

-Kladovo

-Statut

-Svilajnac

-Program

-Žagubica

-Finansijski izveštaji

-Petrovac na Mlavi


-Negotin


-Kučevo


-Majdanpek


-Čuprija


-Požarevac

VDSS na Yuo Tube, pogledajte video snimke aktivnosti Vlaške demokratske stranke. Log in Finansijski izveštaj za 2015 god.

Protesno pismo povodom montiranog procesa protiv VNS 2015 god


Nakon lokalnih izbora u Majdanpeku 2012 godine Agencija za borbu Protiv Korupcije, podnela je protiv Vlaške Narodne Stranke prekršajnu prijavu zbog navodnog ne podnošenja finansijskog izveštaja sa pomenutih izbora. Budući da je VNS blagovremeno izvršila sve obaveze, jasno je da se radi o nastavku serije višegodišnje negativne kampanje od strane Srbije i njenih institucija protiv ove manjinske stranke koja predstavlja vlašku nacionalnu manjinu. Sredstva zbog kojih je VNS osuđena u evidentno montiranom procesu, iznose oko 20 hiljada dinara, dok je kazna koju VNS mora da plati nekoliko puta veća i iznosi oko 250 000 dinara.

Osim ovoga još jedna otvorena provokacija i teško kršenje principa poštovanja manjinskih i ljudskih prava desilo se na lokalnim izborima 2014 god. u Negotinu kada je Vlaška Narodna Stranka jednostavno obrisana sa izborne liste usled nedorečenosti zakona, ovu spornu tačku iskoristio je vladajući SPS te je nadglasavnjem izbacio VNS sa izbora u Negotinu što je očigledan pokazatelj da vladajuće partije ne žele primenu pozitivne diskriminacije i pomoći manjinama da se uključe u politički i društveni život već koriste grube metode provociranja ponižavanja i zloupotrebe sopstvene moći kako u cilju iskorišćavanja manjinskih glasova kao jeftinog izvora podrške bez obaveze da se predstavlju realni interesi malih lokalnih zajednica koji te glasove donose.

Kao odgovor na ovu otvorenu provokaciju državnih organa,  VNS je novembra 2015 godine, uputila pismo protesta na adrese 30 Ambasada u Beogradu, predstavnicima Evropske Unije, OEBS-u i Savetu Evrope.

U tekstu niže objavljujemo sadržaj pisma:
Protesno pismo povodom političkog progona pripadnika vlaške nacionane manjine


Poštovani,


 Ovim pismom želimo da vam ukažemo na diskriminatorsko postupanje sa elemntima kolektivnog političkog progona, institucija države Srbije prema političkoj partiji Vlaška Narodna Stranka-skraćeni naziv VNS, u pokušaju njenog gašenja. Pogoršanje položaja vlaške odnosno rumunske manjine poslednjih godina u domenu osnovnih ljudskih prava, verskih sloboda, slobode govora, pravne a time fizičke i egzistencijalne sigurnosti u istočnoj Srbiji kulminiralo je poslednjih nekoliko meseci otvorenim pokušajima države da ugase najuticajniju političku partiju vlaške nacionalne manjine- Vlašku Narodnu Stranku.


 Konkretan povod ovog obraćanja je montrani postupak agencije za borbu protiv korupcije koja je protiv Vlaške Narodne Stranke podnela neosnovanu tužbu na osnovu izmišljenih činjenica u slučaju finasijskog izveštaja stranke sa lokalnih izbora u Majdanpeku 2014 godine. Na ovako montiranom procesu, Vlaška Narodna Stranka je kažnjena neumereno visokom kaznom koju nije u stanju da isplati, budući da je finansiranje manjinskih stranaka loše rešeno te stranka nema prihoda ni za osnovne aktivnosti. Radi se o tome da je Agencija za borbu protiv korupcije, očigledno po nečijem nalogu, dobila zadatak da po svaku cenu finansijski ugasi stranku ali i progoni odgovorne u stranci kako bi ih zaplašila i odvratila od daljih aktivnosti. Reč je o agresivnoj negativnoj diskriminaciji i kolektivnom političkom progonu koji država sprovodi zloupotrebom vlasti kako sa pozicija većinskog naroda protiv manjine, tako i sa pozicija zloupotrebe vlasti sa ciljem političkog obračuna.


 Krajnji cilj ovog falsifikovanog procesa je gašenje stranke,  politički progon odgovornih funkcionera stranke, zastrašivanje članstva i diskreditacija stranke u glasačkom telu.  Eliminisanje ove stranke iz političkog sistema Srbije je praktično ograničavanje političkih sloboda svih njenih članova simpatizera i aktivista. Ispravna je procena da je ponovno organizovanje slične partije dugotrajan posao u koji se usled ovakvog zastrašivanja niko neće lako upustiti. Valška zajednica i njeni interesi će se na ovaj način trajno eliminisati iz političkog sistema,.


  Agencija za borbu protiv korupcije je jednostavno ignorisala finansijski izveštaj koji je Vlaška Narodna Stranka poslala uredno i pravovremeno i tako podnela neosnovanu tužbu protiv stranke. Prekršajni sud u Beogradu je takvu tužbu površno razmotrio i donelo PRESUDU kojom se okrivljuju Vlaška demokratska stranka Srbije i njen predsednik dr Predrag Balašević bez valjanog obrazloženja i čak sa lažnom konstatacijom kako su „okrivljeni sami priznali da da nisu u roku od 30 dana podneli sporni izveštaj“. To je dvostruko netačno. Prvo izveštaj je podnet blagovremeno, drugo, niko od okrivljenih ni na koji način nije diskutovao o pravovremenosti podnošenja jer je besmisleno. Sporni promet sredstava zbog kojeg je Vlaška Narodna Stranka tužena, iznosi nekoliko hiljada dinara a  kazna je skoro stotinu puta veća, jasno je o čemu se radi. Vlaška narodna Stranka je u teškoj materijalnoj situaciji te je tokom prošle godine otkazala sva predstavništva van sedišta u Boru, a ove godine zatvora i kancelariju sedišta jer nemanovca za zakupninu. Umesto pozitivne diskriminacije i pomoći od strane države prema Vlaškoj Narodnoj Stranci  primenjiju se staljinističke metode progona, medijske blokade, i diskreditacije u javnosti. Sa ciljem sprečavanja reprezentacije političkih interesa vlaške zajednice, ali velikim delom i regiona istočne Srbije


  Grubo onemogućavanje VNS da učestvuje na lokalnim izborima desilo se i u Negotinu 2014. Tada, su vladajuće partije u spezi sa institucijam države u nameri da onemoguće stranci učešće na izborima, iskoristile nedoslednosti izbornog zakona i jednostavno obrisale sa izborne liste VNS.  Pravni sistem je, vodeći se pristrasnim političkim i etničkim principima, tumačio zakone i propise, na štetu vlaške manjine, ovom prilikom se jasno vidi primena negativne kolektivne diskriminacije prema vlašoj manjini umesto pozitivne, kao i jasan cilj ograničavanja slobode govora, i političkog delovanja. Ovaj predmet je pred ustavnim sudom. Žalba Ustavnom sudu u Beogradu je podnesena početkom aprila 2014. Godine i ni do danas, a to je 19 meseci isti nije doneo presudu, nije niti odbacio Žalbu niti tražio dodatna akta. Razlog je jasan, ako Žalbu odbaci daje nam mogućnost pokretanja postupka pred evropskim sudom u Strazburu, a ako žalbu prihvati kao osnovanu morali bi da se ponište izborni rezultati na lokalnim izborima u Negotinu jer je VNS-u ukinuto osnovno demokratsko, ustavom zagarantovano, pravo da „bira i bude biran“.  


  Smatramo stoga da Srbija nije zemlja sigurne političke egzistencije, i ovim tražimo od demokratskih zemalja hitno skidanje Srbije sa liste zemalja sigurnog porekla i omogućavanje azila i drugih oblika zaštite, progonjenim pripadnicima vlaške manjine, radi ostvarivanja svojih osnovnih građanskih prava, kao i pravne, bezbedonosne, verske i političke zaštite, koji zbog svog etničkog porekla i političkog delovanja imaju ili će imati problema sa institucijama Srbije.


  U ovom slučaju ne postoji masovno fizičko nasilje, oružani sukobi i razaranja, međutim, narušavanje elementarnih demokratskih principa u sadejstvu sa pritiscima na etničkoj i nacionalnoj osnovi onemogućavaju bilo kakvu perspektivu u regionu istočne Srbije. Ovim nisu pogođeni samo Vlasi kao manjina već posredno svi građani ovog regiona. Jasno je da vlast želi da obespravljivanjem građana i stvaranjem dubokog siromaštva  ucenjuje glasačko telo i tako ga kontroliše. Ovo je dovelo da masovnog raseljavanja stanovništva, emigracije i depopulacije regiona. Odlaskom radno-sposobnog i mladog stanovništva, i probijanjem starosne granice od preko 50god. u većini naselja istočne Srbije, čitav region je izgubio i mogućnost oporavka. Time su ostvareni slični rezultati kao i u slučaju ratnih dejstava ali drugim metodama. Ovde je dakle ekonomska katastrofa posledica političkog i etničkog progona lokalnog stanovništva. Ovakav tip progona vlaške manjine stvara međutim mnogo  kompleksniji problem.


  Na desetine hiljada građana izbeglo je u zemlje EU, SAD, Kanadu i Australiju koristeći uglavnom prednost principa spajanja porodica, pre nego azila, ali i drugih oblika sigurnijeg sticanja prava na boravak i osnovne prihode u ovim zemljama, u kojima mnogi ne žele da žive ali su gore opisanim principima faktički isterani iz svojih domova. Traženje azila se izbegava kao nesigurno, te ovaj problem nije aktuelan u pomenutim zemljama, ali za emigrante jako povoljan jer praktično preskaču nesigurnu proceduru azila a dobijau povoljnije povlastice. Omogućavanje traženja azila međutim, stvorilo bi realniju sliku situacije.


  Negativan razvoj situacije moguće je naravno sprečiti otvorenim dijalogom  i ozbiljnim reformama u svim ključnim segmentima srpskog društva, za šta Srbija očigledno nije sposobna, a demokratske zemlje, zanemarivanjem ove situacije, u suštini dozvoljavaju dalje pogoršanje.


Vlaška Narodna Stranka

Bor, 30 10.2015